Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến nội dung thông báo
Trở về

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) ("Manulife IM (VN)") hay “MIMV”) là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife ("Manulife Investment Management"). Giá trị và kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi mang đến cho khách hàng dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố cấu thành nên nền tảng tiến trình quản lý đầu tư của chúng tôi: văn hóa quản trị rủi ro, đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ tài năng và cơ cấu tổ chức hoạt động vững mạnh.


Manulife IM (VN) được thành lập theo Giấy phép Quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 được thay đổi theo từng thời điểm, lần thay đổi mới nhất vào ngày 09 tháng 05 năm 2019 theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 29/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp. Manulife IM (VN) là công ty quản lý quỹ độc lập, hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


Hầu hết các chuyên viên làm việc tại Manulife IM (VN) đều đạt chứng chỉ hành nghề chuyên môn theo quy định của pháp luật, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu. Tổng tài sản chúng tôi đang quản lý tương đương 113.000 tỷ VND tính đến ngày 31 tháng 08 năm 2023, là Công ty Quản lý Quỹ có tổng tài sản quản lý lớn thứ 2 trên thị trường.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.