Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Điều khoản sử dụng

1.  Điều kiện và tư cách thành viên ManulifeMOVE

1.1.       Điều kiện

1.1.1.     Chương trình ManulifeMOVE được tổ chức bởi Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi là “Chương Trình” hoặc “ManulifeMOVE”)

1.1.2.      Theo Điều Khoản và Điều Kiện này, khách hàng có quyền tham gia làm thành viên ManulifeMOVE nếu thỏa điều kiện quy định tại ManulifeMOVE – Tóm tắt ưu đãi dành cho khách hàng;

1.1.3.       Mỗi cá nhân chỉ được quyền là một thành viên  ManulifeMOVE.

1.1.4.       Tư cách thành viên của ManulifeMOVE là của cá nhân khách hàng và sẽ không được chuyển giao, bán, trao đổi, cầm cố cho người khách hay cho thành viên khác.

1.1.5.      Manulife có toàn quyền trong việc chấp thuận tư cách thành viên ManulifeMOVE hoặc từ chối tư cách thành viên của bất kỳ khách hàng nào.   

1.2.        Tư cách thành viên

1.2.1.      Tư cách thành viên ManulifeMOVE bắt đầu từ ngày ứng dụng ManulifeMOVE được kích hoạt.

1.2.2.      Manulife bảo lưu quyền thay đổi đơn vị hợp tác, cơ cấu ưu đãi và điều kiện áp dụng bất kỳ lúc nào. Vui lòng tham khảo các quy định về việc sử dụng và quyền đối với các ưu đãi trên website www…..

1.2.3.      Manulife không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng bất kỳ sản phẩm của ManulifeMOVE.

1.3.        Thay đổi đối tác

1.3.1.       Manulife không chịu trách nhiệm trong trường hợp đối tác cung cấp cho ManulifeMOVE đơn phương chấm dứt hợp tác với Manulife mà không do vi phạm của Manulife.

2.     Các ưu đãi cuả ManulifeMOVE

2.1.         Các ưu đãi của ManulifeMOVE

2.1.1.       Các ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên  ManulifeMOVE.

2.1.2.     Khách hàng có quyền hưởng các ưu đãi khi trở thành thành viên của ManulifeMOVE. Các mức ưu đãi khách hàng được hưởng sẽ phụ thuộc kết quả khách hàng đạt được tương ứng với các mức mục tiêu của ManulifeMOVE và tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định tại ManulifeMOVE – Các ưu đãi dành cho khách hàng.

3.       Chấm dứt tư cách thành viên

3.1.        Khách hàng có thể chấm dứt tư cách thành viên ManulifeMOVE bằng cách thông báo bằng email đến địa chỉ………..
3.2.       Tư cách thành viên của khách hàng sẽ bị chấm dứt nếu xảy ra một trong cách sự kiện sau:
  • Thay đổi bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đã được thanh toán toàn bộ;
  • Khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn xem xét;
  • Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực;
  • Khách hàng đã yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong;
  • Khách hàng hủy ngang hợp đồng bảo hiểm;
  • Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn;
  • Khách hàng đã yêu cầu giải quyết quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng;
  • Khách hàng đã yêu cầu giải quyết quyền lợi Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn;
  • Manuife chấm dứt hợp đồng bảo hiểm với khách hàng;
3.3.        Khách hàng trục lợi hoặc dùng sai mục đích các ưu đãi, phần thưởng hoặc quyền lợi của Chương Trình, và/hoặc làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Manulife, và/hoặc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng Di Động ManulifeMOVE, và/hoặc “ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng”.Các quyền lợi của khách hàng sẽ chấm dứt khi tư cách thành viên  ManulifeMOVE chấm dứt.

4.     Chấm dứt ManulifeMOVE

4.1.     Manulife bảo lưu quyền thay đổi, chấm dứt, đình chỉ, vô hiệu, thu hồi hoặc hủy bỏ chương trình ManulifeMOVE, các ưu đãi, Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng Di Động ManulifeMOVE và Chính Sách Bảo Mật của Manulife (toàn bộ hoặc một phần) bất cứ khi nào. Manulife không đảm bảo rằng chương trình ManulifeMOVE sẽ diễn ra vô thời hạn và không đảm bảo chương trình luôn được quản lý và thuộc quyền sở hữu của Manulife. 

5.     Các thông tin quan trọng khác

5.1.          Thông tin liên hệ ManulifeMOVE

5.1.1.       Manulife có quyền liên hệ với khách hàng thông qua thư điện tử, thư tay, tin nhắn, tin nhắn hình, điện thoại, fax và các phương tiện thông tin khác để thông tin liên quan đến tư cách thành viên và việc tham gia vào Chương Trình của khách hàng. Công ty sẽ dùng cách thức hợp lý nhất để gửi thông báo và những tài liệu khác có liên quan đến các thành viên ManulifeMOVE để tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến ưu đãi cho khách hàng, bao gồm cả những thay đổi của chương trình và/hoặc “ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng”, nhưng Manulife sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thư từ bị thất lạc hoặc mất mát.

5.1.2.      Các thông báo và những tài liệu khác sẽ được xem là đã thông tin đến khách hàng nếu chúng được cập nhật trên website của ManulifeMOVE hoặc trên ứng dụng di động hoặc nếu các tài liệu đó được gửi qua email hoặc qua địa chỉ nhận thư được khai báo mới nhất cho chúng tôi. Khách hàng nên chủ động báo cho Manulife nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ thư tín, và cũng chắc chắn là địa chỉ email của khách hàng phải được duy trì để những thông tin được trao đổi từ chúng tôi sẽ không bị lọc ra và đặt vào những nơi mà khách hàng không thể thấy chúng. Nếu khách hàng không tuân thủ những yêu cầu này, Manulife sẽ không chịu trách nhiệm khi thông báo gửi đi không thành công.

5.2.          Cung cấp thông tin

5.2.1.        Khách hàng đồng ý rằng những thông tin khách hàng cung cấp để sử dụng cho ManulifeMOVE là do khách hàng hoàn toàn tự nguyện và chỉ được sử dụng cho mục đích tham gia và hưởng các ưu đãi từ chương trình ManulifeMOVE. Khách hàng cũng đồng ý rằng những thông tin được khách hàng cung cấp này sẽ không được xem là cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa Manulife và khách hàng. Ngoài những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chương trình ManulifeMOVE, khách hàng vẫn phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu có liên quan theo yêu cầu khi tham gia một Hợp Đồng Bảo Hiểm và/ hoặc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm giữa khách hàng và Manulife.

5.3.          Miễn trừ trách nhiệm

5.3.1.          Khách hàng miễn trừ Manulife khỏi tất cả các trách nhiệm và khách hàng chịu trách nhiệm bồi thường cho các thành viên của Manulife và các cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, cố vấn và/ hoặc các nhà thầu của Manulife khỏi các hành động, kiện tụng, chi phí, khiếu nại, thiệt hại, hư tổn và bất cứ trách nhiệm nào (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ, các thiệt hại kinh tế, lợi nhuận và chi phí cơ hội) có thể phát sinh và tất cả các hành động và trình tự thủ tục có thể được đưa ra để chống lại họ liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng ManulifeMOVE, và ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng (cho dù Công ty có thể kiểm soát được tình hình dẫn đến việc bồi thường hay không).

5.3.2.        Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Manulife sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bảo đảm, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về chất lượng đạt yêu cầu, khả năng thương mại và thể dục thẩm mỹ. Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến chương trình ManulifeMOVE, các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung từ chương trình ManulifeMOVE, hoặc những giao dịch của khách hàng với bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nếu có, thông qua ManulifeMOVE.

5.3.3.         Manulife sẽ không chịu trách nhiệm cho những gián đoạn chương trình ManulifeMOVE hoặc việc chậm trễ hoặc không tiếp tục những quyền lợi cho khách hàng phát sinh do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của Manulife.

5.3.4.          Những đường dẫn đến trang thông tin của bên thứ ba được Công ty cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty, phương tiện truyền thông và xã hội để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin với khách hàng. Tuy nhiên điều đó không bao hàm sự phê duyệt hoặc thừa nhận của chúng tôi. Chúng tôi không thể kiểm soát toàn bộ nội dung của các trang đó và chịu trách nhiệm đối với những trang thông tin đó.

5.3.5.     Khách hàng phải tự đánh giá và chịu trách nhiệm với tất cả các thiệt hại liên quan đến việc sử dụng nội dung được tải và có được từ các website của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể đăng nhập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi/ những liên kết với bên thứ ba và/ hoặc việc sử dụng những tài liệu có liên quan.

5.3.6.     Vui lòng lưu ý rằng những tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, những gợi ý về các bài tập thể dục, và những nội dung lưu trữ trong ứng dụng di động và đoạn phim), được cung cấp trên các website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội, bao gồm tất cả các văn bản, hình chụp, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, đoạn phim, được cung cấp chỉ với mục đích truyền đạt thông tin và không được xem là hình thức tư vấn. Trong khi chúng tôi, (bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và/ hoặc các công ty con của công ty mẹ), luôn nỗ lực để đảm bảo rằng nội dung của tài liệu là chính xác. Sai sót hoặc thiếu sót có thể xảy ra và chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan.

5.3.7.       Chúng tôi đề nghị khách hàng đi tư vấn với bác sĩ trước khi khách hàng tuân theo các chỉ dẫn về sức khỏe từ chương trình ManulifeMOVE, các website, các kênh thông tin và mạng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi không phải là chuyên gia sức khỏe và không có chuyên môn trong việc chẩn đoán, kiểm tra, hoặc có điều kiện để điều trị bất kỳ bệnh lý nào, hoặc xác nhận mức độ hiệu quả của các bài tập về mặt y tế. Chương trình ManulifeMOVE không được lập để đưa ra các lời khuyên của chuyên gia, các chẩn đoán, điều trị hoặc quản lý các dịch vụ chăm sóc trong trường hợp khách hàng đã có kết quả khám sức khỏe bất thường. Khách hàng không nên thay đổi hoặc ngưng việc hỗ trợ hoặc điều trị có thể nhận được từ các thông tin cơ bản được cung cấp liên quan đến quyền lợi, các thiết bị, dịch vụ, phần mềm có sẵn hoặc các công cụ dùng để truy cập hoặc sử dụng mà không cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ. Các thông tin được cung cấp từ chương trình ManulifeMOVE chỉ là những thông tin chung và có thể không đáp ứng đúng tình trạng hiện tại của khách hàng và những thông tin đó có thể được thay đổi. Nếu khách hàng có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe, vui lòng gọi hoặc đến gặp bác sĩ. Nếu khách hàng gặp tình trạng khẩn cấp, gọi cho bác sĩ ngay lập tức.

5.3.8.       Nếu khách hàng cảm thấy không khỏe hoặc không thoải mái khi tập thể dục thể thao, khách hàng nên ngưng ngay lập tức và đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Không nên trì hoãn việc đến gặp bác sĩ để được tư vấn vì những thông tin bạn đọc được trên website của chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội. Những nghiên cứu về sức khỏe và thể dục thể thao hiện nay có thể ảnh hưởng đến những thông tin mà chúng tôi cung cấp, và những gợi ý bài tập thể dục có thể sẽ không dựa trên những nghiên cứu phát triển mới đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất và/ hoặc thiệt hại gây ra từ việc tham gia vào việc tập luyện thể dục thể thao hoặc những chương trình liên quan đến sức khỏe, và những thông tin được cung cấp hoặc chia sẻ trên website chúng tôi, các kênh truyền thông và mạng xã hội.

5.4.           Những vấn đề khác

5.4.1.          Vui lòng xem những thay đổi và cập nhật mới nhất về các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình ManulifeMOVE. Vui lòng xem ngày được ghi ở phần cuối của các Điều Khoản và Điều Kiện này để biết được ngày cập nhập gần nhất.

5.4.2.         Khách hàng có trách nhiệm cập nhật các thông tin về chương trình ManulifeMOVE, các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và Manulife – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng.

5.5.           Tham khảo các tài liệu của Chương trình

5.5.1.          Khách hàng phải đọc và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và “ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng” đang có hiệu lực trên website của chúng tôi, các phương tiện trực tuyến, ứng dụng điện thoại/máy tính bảng, các dữ liệu và nội dung có liên quan đến chương trình ManulifeMOVE; chấp thuận việc Manulife sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển giao và xử lý) và việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, với điều kiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Manulife; chấp thuận và đồng ý rằng Manulife có thể thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện, Điều Khoản Sử Dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife và “ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng” bất cứ khi nào và đồng ý bị ràng buộc bởi các dữ liệu được sửa đổi và những quy định khác, các chính sách và thủ tục có thể được thi hành, thay đổi bởi Manulife bất cứ khi nào. Manulife là bên duy nhất có quyền được giải thích, áp dụng và không áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện này, các Điều Khoản sử dụng của ứng dụng di động ManulifeMOVE, Chính Sách Bảo Mật của Manulife, Thông Báo đến Khách Hàng liên quan đến các Thông Tin Bảo Mật Cá Nhân , ”ManulifeMOVE – Tóm Tắt Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng” và những quy định, chính sách và thủ tục khác.

5.6.           Luật điều chỉnh

5.6.1.          Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

5.6.2.          Nếu vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này vô hiệu hoặc không thực hiện được thì điều khoản đó hoặc phần Điều Khoản và Điều Kiện đó sẽ không ảnh hưởng và phần điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của Điều Khoản và Điều Kiện sẽ duy trì hiệu lực.

5.6.3.          Các Điều Khoản và Điều Kiện này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Xác nhận